444 8 210           
Anadolu Lisesi

Uluğbey Anadolu Lisesi

ulugbey-okullari-anadolu-lisesi-1
Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi 21. Yüzyılın gerekliliği olarak, beceri ve yetkinlik odaklı eğitim modelimizle yetiştiriyoruz. “Uluğbey”li öğrenciler; yaşam boyu öğrenmeyi öğrenen, gelişime açık, akademik ve teknolojik açıdan yeterli, sorgulayıcı düşünme becerisi gelişmiş, geleceği şekillendirebilecek vizyona sahip, özgüven sahibi ve inisiyatif kullanan bireyler olarak yetişirler. Eğitim Yönetim Sistemi bu vizyon doğrultusunda tasarlanmıştır. Covid-19 salgın döneminde eğitimde yaşanan olumsuzluklar arasında sayılabilecek durumlar değerlendirildiğinde, önde gelen sorunların öğrenme kaybı, okulu bırakma oranlarının artması ve beslenme olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Ayrıca çevrimiçi verilen eğitimlere erişmede fırsat eşitsizliği olan öğrenciler özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan önemli bir sorundur. Yaşanacak olumsuzlukları önceden görerek etkili bir şekilde önlemler alan Uluğbey Anadolu Lisesi hem yüz yüze hem de dijital tabanlı öğrenme ortamlarını öğrenci özelinde planlamaktadır.

Uluğbey Anadolu Lisesi’nde okullardan beklenen sosyal ve beceri gelişimlerinin yanında, akademik öğrenmelerin gerçekleşmesi için öğrencilere özel; müfredata destek olarak grup çalışmaları, akşam özel dersleri /etütleri, düzey belirleme sınavları, videolu özel konu anlatımları, etkinlik ve alıştırmalar, ödevler, soru havuzu-çözümlü sorular, test ve sınavlar, ucu açık soru-problem çözme becerilerini geliştirme, raporlama ve öğrenci takip ve danışmanlık sistemi gibi uygulamalar yıl boyu devam eden uygulamalardandır. Üniversiteye hazırlık kapsamında hazırlığımız erken dönemlerde başlamaktadır. Rehberlik servisimiz, okul psikoloğumuz, ölçme değerlendirme birimimiz hazırlık sürecini en optimal düzeyde yürütmektedir.

Uluğbey Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin keşfetme becerilerini ortaya çıkaran, kendine özel öğrenme modelinin yanında, öğrencilerin bireysel farklılıklarını geliştiren, proje tabanlı diğer öğrenme yaklaşımları da önemsenmektedir.

Yabancı dil eğitimimiz; dilin yaşamın bir parçası olduğu bilinciyle, kendini farklı dillerde de ifade edebilme becerisine sahip yaşam boyu öğrenen bireyler üzerine kurgulanmıştır. Uyguladığımız yabancı dil programı ile öğrencilerimize erken yaşlardan itibaren gerekli dil becerilerini kazandırarak yabancı bir dilde sağlıklı iletişim kurmalarını hedefliyoruz.